AGB

Algemene voorwaarden Netcom Solutions

1. Omschrijving opdracht : De Klant wenst het verrichten van bepaalde diensten binnen zijn bedrijf toe te vertrouwen aan Netcom Solutions Bvba. Netcom Solutions Bvba aanvaardt deze opdracht. De nauwkeurige beschrijving van deze diensten en de prijzen zijn opgenomen in huidige bestelbon/offerte. Eventuele wijzigingen aan deze diensten, modaliteiten of prijzen worden tussen partijen steeds schriftelijk vastgelegd. Netcom Solutions Bvba behoudt zich het recht voor te bepalen welke consultant wordt toegewezen en deze te veranderen gedurende de opdracht. Netcom Solutions Bvba levert haar diensten in volledige onafhankelijkheid zonder enig ondergeschikt verband tussen de consultants van Netcom Solutions Bvba en de klant.

2. Prijzen : De verschuldigde prijzen, verhoogd met de BTW, worden per factuur aangerekend,en zijn betaalbaar binnen de dertig dagen na factuurdatum. Bij niet-betaling is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder aanmaning verwijlrente verschuldigd ten belope van 1% per maand, berekend op het bedrag aan achterstallige vergoedingen en BTW, dit in toepassing van artikel 1226 en 1229 Burgerlijk Wetboek. Alle administratieve kosten en kosten van minnelijke invordering die Netcom Solutions Bvba maakt om de achterstallige vergoedingen te innen en elke andere schade die Netcom Solutions Bvba lijdt door de wanbetaling, worden vanaf de 60e dag
na factuurdatum integraal doorgerekend aan de Klant, met een minimum van 10% van de achterstallige vergoedingen en BTW of € 50, al naargelang het hoogste bedrag. Dit eveneens in toepassing van artikel 1226 en 1229 Burgerlijk Wetboek. Bij niet-betaling binnen een periode van 15 dagen na de uiterste betaaldatum, kan Netcom Solutions Bvba onmiddellijk, van rechtswege en zonder aanmaning de overeenkomst verbreken lastens de Klant. Netcom Solutions Bvba zal de Klant in dat geval bij aangetekend schrijven in gebreke stellen en de datum meedelen met ingang waarvan deze overeenkomst als ontbonden wordt beschouwd. Elke toegekende korting is éénmalig en schept geen rechten naar de toekomst. Netcom Solutions Bvba behoudt zich het recht voor extra administratiekosten aan te rekenen bij wijziging van de originele opgemaakte factuur op verzoek van de klant.

3. Informatie: Netcom Solutions Bvba verleent haar diensten binnen de perken van de door de Klant verstrekte informatie en toegekende bevoegdheden. De Klant verbindt er zich toe alle nodige en relevante informatie te bezorgen aan Netcom Solutions Bvba. Netcom Solutions Bvba is er niet toe gehouden controle uit te oefenen op de inhoud, de juistheid en de volledigheid van de gegevens die de Klant hem verstrekt.

4. Aansprakelijkheid : Voor het verrichten van de uitbestede diensten gaat Netcom Solutions Bvba een middelenverbintenis aan. Netcom Solutions Bvba is bijgevolg aansprakelijk indien de Klant aantoont dat Netcom Solutions Bvba zijn verbintenissen niet is nagekomen ingevolge een foutieve handelwijze. In dat geval kan de klant de door hem opgelopen en bewezen schade op Netcom Solutions Bvba verhalen. De schadevergoeding blijft beperkt tot hetgeen onmiddellijk en rechtstreeks het gevolg is van de foutieve handelwijze van Netcom Solutions Bvba. De klant kan geen aanspraak maken op de vergoeding van andere schade zoals financiële verliezen aan intresten of beleggingen of verhoopte winsten, gevolgen van een staking, verhoging van de algemene kosten, enz. Indien mogelijk zal Netcom Solutions Bvba de fout op eigen kosten herstellen. De Klant zal in dat geval geen aanspraak kunnen maken op een schadevergoeding. Indien de klant van zijn eventueel recht op schadevergoeding gebruik wil maken, dient hij dit binnen de zes maanden na het zich voordoen van de vermeende fout van Netcom Solutions Bvba bij aangetekend schrijven aan deze laatste te melden. Dit op straffe van verval van dit recht.

5. Overmacht : Netcom Solutions Bvba is bevrijd van zijn verbintenissen in geval van overmacht. Als gevallen van overmacht worden steeds beschouwd: brand, technische storingen, computeruitval en alle andere situaties die de werkzaamheden van Netcom Solutions Bvba ernstig bemoeilijken.

6. Vertrouwelijkheid : Zowel de klant als Netcom Solutions Bvba duiden elk voor zich één of meerdere contactpersonen aan. Het opvragen en/of verstrekken van gegevens gebeurt enkel via deze personen. Netcom Solutions Bvba verbindt er zich toe alle gegevens die hem in uitvoering van deze overeenkomst worden verstrekt door de Klant, strikt vertrouwelijk te behandelen. Netcom Solutions Bvba zorgt voor de nodige beveiliging om de vertrouwelijkheid van de gegevens te verzekeren.

7. Intellectuele rechten: Tussen partijen is er geen overdracht van intellectuele eigendom. Elke partij behoudt dan ook de intellectuele eigendomsrechten op de bekend gemaakte respectievelijk ontwikkelde tools, softwareprogramma’s en toebehoren in ruime zin. Het is verboden deze tools, softwareprogramma’s en toebehoren te vervreemden, te verpanden of over te dragen aan derden zonder toestemming van de andere partij.

8. Duurtijd en einde : De dag waarop dit contract in werking treedt, de duurtijd ervan, de opzegtermijn en de eventuele automatische verlengingen worden beschreven in de bestelbon, die als bijlage deel uitmaakt van deze overeenkomst. De opzeg dient bij aangetekend schrijven aan de andere partij te worden aangezegd. Bij gebreke aan specifieke bepalingen wordt de opdracht aangevat na ontvangst van de ondertekende bestelbon/offerte. Alle geleverde prestaties en gedane kosten worden gefactureerd vanaf die datum. Het contract neemt automatisch een einde door het overlijden, het kennelijk onvermogen, de ontbinding of het faillissement van de Klant. Bij kennelijk onvermogen of faillissement eindigt het contract van rechtswege op het ogenblik dat de betalingen aan Netcom Solutions Bvba gestaakt worden.

9. Bevoegdheid en toepasselijk recht : Deze overeenkomst zal te goeder trouw door beide partijen worden nageleefd. Alle geschillen in verband met de uitvoering van deze overeenkomst zullen door partijen in minnelijk overleg worden beslecht. Indien ze niet tot een akkoord komen, is uitsluitend de rechtbank van Gent bevoegd, zelfs bij vordering in tussenkomst en vrijwaring en bij meerdere verweerders. Het Belgische recht is op deze overeenkomst van toepassing.

11. Voorrang: In geval van conflict tussen deze algemene voorwaarden, bestelbon en/of offerte geldt volgende
voorrangsregel:
1e deze algemene voorwaarden
2e de bestelbon
3e de offerte.