Algemene voorwaarden - Netcom Mobile

 

 1. Voorwaarden 

Deze algemene contractvoorwaarden (hierna de "voorwaarden") regelen de relatie tussen de Provider en de Klant met betrekking tot de activering van een of meer simkaarten genaamd Simkaarten. De simkaart zorgt voor het ontvangst / verzending van gegevens en sms-berichten, uitsluitend voor normaal gebruik met gsm en/of smartphones (hierna de "Diensten"). Deze algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op www.netcomsolutions.be, zijn geldig vanaf 01 februari 2021 en zullen stilzwijgend worden verlengd voor periodes van gelijke duur. 

 1. Start en duur van de overeenkomst. 

De diensten starten ten laatste binnen de 14 dagen na ondertekening van het contract voor een periode van 24 of 36 maanden

III. Verlening van de diensten 

De provider garandeert de levering van de Diensten, met dien verstande dat het gebruik kan maken van de medewerking van derden bij het nakomen van zijn contractuele verplichtingen, met inbegrip van aanbieders van connectiviteitsdiensten in het buitenland. Hoewel de provider de grootst mogelijke zorg besteedt en alle mogelijke veiligheidsmaatregelen implementeert in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving, kan het geen absolute bescherming van zijn netwerken en diensten garanderen tegen ongeoorloofde toegang, indringing, afluisteren of andere aanvallen (ook door hackers, waar ze zich ook bevinden) en is dus niet aansprakelijk indien deze zich voordoen. 

 1. Betalingsmodaliteiten 

De facturen zullen per mail verstuurd worden naar een opgegeven email adres van De Klant, tenzij anders aangegeven door De Klant. De facturen zullen standaard per overschrijving worden aangeboden. Indien de klant via SEPA wenst te betalen zullen hiervoor de nodige documenten ingevuld moeten worden.   1. Verplichtingen van de klant 

De Klant verbindt zich ertoe de Diensten te gebruiken in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving en deze algemene voorwaarden. De Klant is verantwoordelijk voor het gebruik van de Diensten, en het gebruik daarvan door derden met zijn / haar toestemming. De klant mag de diensten alleen gebruiken met goedgekeurde apparatuur. De klant moet de provider onmiddellijk op de hoogte stellen van elk abnormaal en / of ongeautoriseerd gebruik van de diensten. de provider behoudt zich het recht voor om de Diensten op te schorten indien het onwettige of frauduleuze activiteiten ontdekt door de Klant of door derden of na melding door de bevoegde autoriteiten. de provider kan de Diensten geheel of gedeeltelijk opschorten als het abnormale en onredelijke toenames in het volume verkeer detecteert in vergelijking met eerder verkeer. Oneigenlijk gebruik van de diensten is elk gebruik dat de redelijke limieten voor het gebruik van de simkaart(en) overschrijdt. In overeenstemming met de huidige regelgeving behoudt de provider zich het recht voor om de simkaart(en) te vertragen en / of op te schorten en / of te deactiveren in geval van oneigenlijk gebruik van de Diensten. Het is duidelijk dat de provider het recht heeft om het contract te beëindigen op grond als de klant niet voldoet aan de bepalingen van artikel 5 hierin. 

 1. Tariefplannen 

De diensten worden uitsluitend op vooruitbetaalde basis geleverd en zijn beschikbaar voor zowel particuliere als zakelijke gebruikers. De tarieven zijn beschikbaar op de website www.netcomsolutions.be en worden voortdurend bijgewerkt. De klant ontvangt een kopij van de opdat moment geldende tarieven samen met dit contract. De Klant geeft toestemming voor het ontvangen van elektronische facturen op zijn / haar naam via e-mail en is verantwoordelijk voor het afdrukken ervan op papier. 

VII. Simkaarten 

Bij aflevering van elke simkaart zijn de de veiligheidscodes (PIN en PUK) ingeschakeld. De Klant moet de provider onmiddellijk op de hoogte brengen van verlies, diefstal of knoeien met zijn simkaarten. In deze gevallen zal de provider de simkaart(en) deactiveren en, indien nodig, vervangen. de provider heeft het recht om de simkaart(en) te deactiveren zonder enige verplichting tot schadeloosstelling als dit vereist is door de autoriteiten of om technische redenen die de voortzetting van de levering van de Diensten verhinderen. 

De provider heeft het recht om de Simkaart(en) te deactiveren in het geval dat de Simkaart gedurende meer dan zes opeenvolgende maanden inactief is. Bij het verstrijken van het contract zal de provider het contract, zonder tegenbericht van de klant, stilzwijgend verlengen voor dezelfde initieel ondertekende periode, met maximum periode van 36 maanden. 

VIII. Bescherming van persoonlijke gegevens 

De provider verbindt zich ertoe om de persoonlijke gegevens van de klant te verwerken in overeenstemming met de toepasselijke bepalingen inzake de bescherming van persoonlijke gegevens en met het privacybeleid dat kan worden geraadpleegd op www.netcomsolutions.be. de provider verzamelt, bewaart en verwerkt de gegevens die nodig zijn om de Diensten te verlenen, de relaties met Klanten op te volgen en te beheren, om de veiligheid van platforms en infrastructuur te waarborgen, evenals voor facturering. 

 1. Klachten

Om hulp te krijgen en klachten in te dienen (volgens de huidige regelgeving), heeft de Klant het recht om contact op te nemen met de klantenservice van de provider via het e-mailadres info@netcomsolutions.be, of op het nummer 078480894. 

 1. Misbruik 

De Klant is verantwoordelijk voor de inhoud van de informatie die wordt verzonden en / of verwerkt met behulp van de Diensten. Daarom is de provider niet aansprakelijk voor de inhoud van berichten, documenten of gegevens die worden verzonden of ontvangen met behulp van de diensten. De klant is verplicht om de diensten te goeder trouw en eerlijk te gebruiken, in overeenstemming met deze algemene voorwaarden, en af te zien van het verkrijgen van andere voordelen dan die welke verband houden met routinematig gebruik van de diensten. Meer specifiek mogen de Diensten niet worden gebruikt om strafbare acties te ondernemen en / of om direct / indirect inbreuk te maken op de rechten van andere gebruikers en / of derden. Het is de Klant ook verboden om de Diensten door te verkopen aan derden. de provider kan het gebruik van de simkaart(en) zonder kennisgeving en compensatie definitief beëindigen of opschorten wanneer er bewijs is van misbruik van de diensten door de klant. 

 1. Vrijstellingen & beperkingen 

De aansprakelijkheid van de provider in geval van schade veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid is beperkt tot de maximale cumulatieve limiet van € 10.000 (tienduizend) voor het totale aantal Simkaarten waarover de Klant beschikt. de provider is niet aansprakelijk voor het verlies van klantgegevens en schade veroorzaakt door nalatigheid. de provider is op geen enkele manier aansprakelijk voor indirecte en / of gevolgschade en gederfde inkomsten door de klant. 

XII. Overdracht 

De provider heeft het recht om deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen, om de nakoming van de gerelateerde verplichtingen door de verkrijger, en onverminderd de rechten van de Klant. De Klant heeft het recht om de rechten en verplichtingen onder deze Voorwaarden en algemene voorwaarden alleen aan derden over te dragen na schriftelijke toestemming van de provider. 

XIII. Opzeg door de klant 

De professionele klanten (niet-consumenten) kunnen hun contract voortijdig opzeggen, hierbij behoudt de provider zich het recht voor om een opzeggingsvergoeding te eisen die gelijk is aan de maandelijkse huurgelden die nog zouden verschuldigd geweest zijn bij uitvoering van het contract tot aan het einde van de lopende contractuele periode. Bovendien behoudt de provider zich het recht voor om van de professionele Klanten (niet-consumenten) een bijkomende opzeggingsvergoeding te eisen die gelijk is aan 25 % van het gemiddelde bedrag van de tijdens de laatste 3 maanden aangerekende communicaties (facturen afgesloten op het ogenblik van de opzegging), vermenigvuldigd met het aantal maanden die resteren tot de initiële einddatum, evenals een forfaitaire schadevergoeding van € 20 per simkaart voor de administratieve kosten wegens voortijdige opzegging. - Voor consumenten en professionele klanten die over niet meer dan vijf nummers beschikken heeft, in afwijking van het vorige lid, de provider het recht om een opzeggingsvergoeding te eisen die gelijk is aan de totaliteit van het maandelijkse abonnementsgeld dat verschuldigd is tot aan de afloop van de eerste zes maanden van het Contract. Deze vergoeding is niet onderworpen aan btw. In geval van overlijden van de Klant zijn de vergoedingen wegens voortijdige opzegging niet verschuldigd en moet de opzeggingstermijn niet worden gerespecteerd, op voorwaarde dat de rechthebbenden de provider via gelijk welk schriftelijk middel, aangevuld met een bewijsstuk, van het overlijden in kennis stellen. 

XIV. Opzeg door de provider 

De provider kan deze voorwaarden en algemene voorwaarden beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving binnen een opzegtermijn van 30 (dertig) dagen vanaf de datum van herroeping. de provider kan deze algemene voorwaarden op elk moment en met onmiddellijke ingang beëindigen in de volgende gevallen: 

 1. a) blokkering van de creditcard van de klant;
 2. b) herhaald en aanhoudend onwettig, beledigend of oneigenlijk gebruik van de diensten door de Klant;
 3. c) ingeval de Klant niet direct of indirect verbonden is met de rechtspersoon die deze overeenkomst is aangegaan. 
 4. d) Bij niet-betaling van 3 of meer maandelijkse facturen. 
XV. Wijziging van de bedrijfs- en persoonsgegevens 

De klant moet de provider altijd op de hoogte houden van elke variatie in zijn identificatiegegevens. Alle communicatie die door de provider naar het laatste virtuele of materiële adres wordt gestuurd dat door de Klant is opgegeven, wordt geacht geldig te zijn ontvangen en bevestigd. 

XVI. Toepasselijk recht. 

De algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Alle geschillen tussen partijen omtrent overeenkomsten die aan deze algemene voorwaarden zijn onderworpen, behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbank van het gerechtelijk arrondissement Gent.